Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky se vztahují na veškeré obchodní vztahy mezi prodávajícím - společností Anton Vorek s.r.o. (dále jen „prodávající") a kupujícím - podnikající právnickou či fyzickou osobou při prodeji zboží a poskytování služeb (dále jen" kupující") a vychází z obecně platných právních předpisů České republiky.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran podle těchto obchodních a dodacích podmínek se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
  3. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí každého smluvního vztahu a jejich znění je zveřejněno na internetu: www.vorek.cz
  4. Objednáním zboží a služeb kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami společnosti Anton Vorek s.r.o. při prodeji zboží a poskytování služeb.
 2. Cena výrobků a vznik smluvního vztahu

  1. Ceny zboží v ceníku prodávajícího jsou uvedeny bez DPH, balného, přepravného a celních poplatků ve vývozu, pokud tyto připadají v úvahu. Na faktuře budou tyto položky účtovány zvlášť. Ceník je platný vždy do zaslání nového ceníku.
  2. Kupující je povinen cenu zboží uhradit po jejím navýšení o DPH ve výši stanovené v souladu s platnými právními předpisy k datu dodání. Toto neplatí, pokud je plnění v re-žimu přenesené daňové povinnosti a povinnost přiznat DPH má kupující.
  3. Platnost cenové nabídky vypracované prodávajícím je do doby uvedené v jednotlivých nabídkách.
  4. Při malých objednávkách do zahraničí, kde je hodnota zboží do 200 EUR bez DPH včetně (případně odpovídající částka v jiné měně), je navíc účtován manipulační poplatek ve výši 20€.
  5. Návrh na uzavření smluvního vztahu - objednávku kupujícího je možné prodávajícímu doručit elektronickou poštou, faxem, poštou, osobně či telefonicky.
  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká písemným doručením akceptace objednávky kupujícímu elektronickou poštou, faxem, poštou či telefonickým potvrzením nebo osobním potvrzením při převzetí zboží.
  7. Vzniklý smluvní vztah může být změněn nebo zrušen jen se souhlasem obou smluvních stran.
 3. Platební podmínky

  1. Kupující je povinen zaplatit sjednanou kupní cenu netto na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím dle dohodnuté splatnosti.
  2. Za den splnění závazku kupujícího zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu se považuje den, kdy budou peněžní prostředky odpovídající sjednané kupní ceně netto připsány ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného na faktuře či bude složena platba v hotovosti do pokladny prodávajícího.
  3. V případě, že sjednaná kupní cena netto má být kupujícím zaplacena před dodáním zboží, je splatná na základě vystavené zálohové faktury. Prodávající v takovém případě není povinen dodávku uskutečnit před zaplacením sjednané kupní ceny.
  4. V případě dodávky na dobírku je kupující povinen zaplatit sjednanou kupní cenu netto v hotovosti při převzetí zásilky příslušné spediční firmě.
  5. Je-li kupující v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu, nebo jeho části, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úroky z prodlení ve sjednané výši 0,1 % z dlužné částky denně za dobu prodlení do úplného uhrazení dlužné částky.
 4. Dodací podmínky

  1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět prodeje v dohodnuté lhůtě na základě sjednané dodací doložky DAP místo určení dle INCOTERMS 2010, pokud není sjednána jiná dodací doložka. Nebezpečí škody na zboží (tj. riziko ztráty a poškození) přechází na kupujícího dle obsahu sjednané dodací doložky.
  2. Zboží je dodáváno poštou, spediční nebo balíkovou službou.
  3. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na speciálním způsobu balení zboží, je pro-dávají povinen opatřit zboží balením obvyklým, vhodným pro expedici a přepravu dodávané-ho druhu zboží.
  4. Kupující je povinen prohlédnout zásilku při jejím převzetí. V případě zjištění zjevných a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popřípadě zjevných a uvnitř obalu poznatelných částečných ztrátách zásilky, je kupující (či příjemce zásilky) povinen sepsat před převzetím zásilky s přepravcem Zápis o škodě a neprodleně musí kupující prodávajícího o této skutečnosti písemně informovat. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny prodávajícího. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím (či příjemcem zásilky) zjevná, je kupující povinen prodávajícímu písemně oznámit vznik škody do následujícího pracovního dne ode dne doručení zásilky.
  5. Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí dodávku a kupující je zavázán dílčí dodávku převzít.
  6. Zboží může být zasláno zpět jen s předešlým svolením firmy Anton Vorek s.r.o. Při neodsouhlašeném poslání zboží zpět budou s tímto spojené náklady účtovány kupujícímu. Vrácené zboží může být přijato zpět jen v perfektním stavu, originálně zabalené. Načaté obaly, výrobky s omezenou trvanlivostí a speciální výrobky nebudou převzaty zpět.
  7. Při přepravě nebezpečného zboží klasifikovaného podle ADR jsou dodržovány příslušné předpisy týkající se přípustných množství a vybavení vozidla. Při vlastním odběru jsou příslušné potřebné pokyny předány přímo odběrateli.
  8. Kupující se zavazuje neprodleně písemně informovat prodávajícího o všech změnách týkajících se jeho daňové identifikace (DPH/VAT číslo), případně též o změně režimu v registraci DPH/VAT (plátce-neplátce). Při porušení této povinnosti je prodávající oprávněn požadovat náhradu veškeré majetkové újmy, která vznikla prodávajícímu v důsledku odvodu DPH či za-placením sankcí či jiného plnění správci daně.
 5. Vlastnické právo ke zboží

  1. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny zboží včetně DPH (tzv. „výhrada vlastnického práva„).
  2. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny včetně DPH není kupující oprávněn převést vlastnické právo ke zboží na třetí osobu.
 6. Vyšší moc

  1. Prodávající nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění závazků ani za vzniklé prodlení, pokud nastaly okolnosti vyšší moci či události, které se nedaly předvídat při uzavření smluvního vztahu, zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická a jiná opatření úřadů, přírodní pohromy jako požár, povodeň, zemětřesení, dále prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek materiálů a komponentů či jejich nesprávné dodání od dodavatelů, zpoždění přepravy, dopravní výluky, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, který omezí či znemožní splnění smluvních povinností, potíže při obstarávání materiálu, energie, surovin, pracovní síly či jejich nedostatek.
  2. Strana, která se nachází v podmínkách vyšší moci, je povinna bez prodlení informovat v písemné formě druhou stranu o začátku skutečnosti vyšší moci s předpokládanou dobou trvání, a také uvědomit v písemné formě druhou stranu o jejím přerušení.
  3. V případě vzniklých okolností nepředvídatelné moci se lhůta pro splnění závazků z této smlouvy prodlužuje úměrně době, v průběhu které existují takové okolnosti a jejich důsledky.
 7. Záruky a odpovědnost za vady zboží

  1. Prodávající poskytuje kupujícímu na jakost dodaného zboží záruku 24 měsíců od data dodání zboží. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží nebo užíváním zboží, které je v rozporu s dokumentací vztahující se ke zboží, pokud byla ke zboží poskytnuta.
  2. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží přejímkou, kdy zkontroluje dodané množství, jakož i zjevné vady zboží, které jsou zjistitelné při převzetí zboží. Po přejímce zboží má kupující nárok předložit k reklamaci pouze chybějící nebo vadné kusy.
  3. Veškeré reklamace musí být podány písemně (sdělení faxem, e-mailem či písemně poštou na adresu sídla firmy prodávajícího) formou protokolu o vadách a musí obsahovat identifikační údaje reklamované dodávky (číslo dodacího listu, číslo faktury, datum dodání zboží), popis zjištěných vad a nároku, který uplatňuje s případnými alternativními způsoby vyřízení.
  4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci zaslaným protokolem o vadách prodávajícímu do 5 dnů od data dodání zboží, jestliže se jedná o reklamaci množství, záměnu druhu zboží nebo zjevné vady jakosti.
  5. Ostatní skryté vady zboží, které nemohly být při převzetí a přejímce zboží zjištěny, je kupující povinen oznámit prodávajícímu zaslaným protokolem o vadách bez zbytečného odkladu, tj. do 5 dnů po jejich zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruční doby.
  6. Právo z vad nemůže být přiznáno, jestliže kupující nezaslal prodávajícímu protokol o vadách bez zbytečného odkladu (viz bod 7.4. a 7.5.) či nepředložil prodávajícímu na jeho výzvu požadované dodatečné podklady k reklamaci či reklamované vzorky, a to ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy k jejich předložení.
  7. Prodávající je povinen do 30 dnů od obdržení reklamace písemně sdělit kupujícímu své stanovisko k reklamaci.
  8. Plnění záruky prodávajícího je omezeno na výši netto hodnoty dodaného zboží.
  9. Reklamace vady zboží neopravňuje kupujícího zadržet úhradu ceny zboží.
 8. Závěrečná ustanovení

  1. Všechny spory budou kupujícím a prodávajícím řešeny především vzájemnou dohodou a smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, budou všechny spory vznikající z každého smluvního vztahu a v souvislosti s ním rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
  2. Pokud je kupujícím subjekt se sídlem na území České republiky je k projednání a k rozhodnutí vzniklého sporu příslušný věcně příslušný obecný soud prodávajícího, jehož místní příslušnost je dána adresou sídla prodávajícího.
  3. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají účinnosti 1.5.2015 a v plném rozsahu nahrazují předchozí všeobecné obchodní a dodací podmínky.

Naše společnost

Sídlo společnosti

Malá Strana 234
742 01 Suchdol nad Odrou

Email

info@vorek.cz

Více o společnosti

Poradenství a prováděcí činnost

Poskytujeme našim stálým zákazníkům poradenství a podporu v oblasti nízkotlaké i vysokotlaké injektáže.

Více informací